Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787301261682
ID-Nr. E542
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 11.2015 –356 p 978-7-301-26168-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301269794
ID-Nr. E543
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 12. 2015 – 324 p 978-7-301-26979-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301273272
ID-Nr. E544
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 13. 2016 - 304 p 978-7-301-27327-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301279755
ID-Nr. E545
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 14. 2016 –354p 978-7-301-27975-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919879
ID-Nr. E824
人民法院案例选.总第113辑
2017.7 163 p 978-7-5109-1987-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510920165
ID-Nr. E825
人民法院案例选.总第116辑
2017.10 257 p 978-7-5109-2016-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510920158
ID-Nr. E826
人民法院案例选.总第117辑
2017.11 265 p 978-7-5109-2015-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912696
ID-Nr. E529
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2014, 2 = Nr. (总第29辑 244 p 978-7-5109-1269-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510913846
ID-Nr. E530
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2015, 1 = Nr. (总第30辑) 242 p 978-7-5109-1384-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916878
ID-Nr. E531
涉外商事海事审判指导 She wai shang shi hai shi shen pan zhi dao
2016, 1 = Nr. (总第32辑) 230 p 978-7-5109-1687-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511895905
ID-Nr. E534
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 28 (总第28卷), 181 p 978-7-5118-9590-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787308162654
ID-Nr. E582
涉外民事纠纷的法律适用与中国司法实践
348 p 978-7-308-16265-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509379202
ID-Nr. E578
公司法理论与实务
364 p 978-7-5093-7920-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562072843
ID-Nr. E553
法律语言学
321 p 978-7-5620-7284-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519706357
ID-Nr. E579
航空法学原理与实例(第2版)
379 p 978-7-5197-0635-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519706067
ID-Nr. E580
劳动法(第4版)
538 p 978-7-5197-0606-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519706388
ID-Nr. E523
法律出版社
458 p 978-7-5197-0638-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787561497692
ID-Nr. E576
票据法
235 p 978-7-5614-9769-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509383407
ID-Nr. E586
中华人民共和国民法总则释义与适用指导
715 p 978-7-5093-8340-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509383391
ID-Nr. E584
中华人民共和国民法总则要义与案例解读
820 p 978-7-5093-8339-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511886231
ID-Nr. E546
中华人民共和国证券期货法规汇编
2015 上 (Band 1 von 2015) 316 p 978-7-5118-8623-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511897084
ID-Nr. E547
中华人民共和国证券期货法规汇编
2015 下 (Band 2 von 2015) 423 p 978-7-5118-9708-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519700713
ID-Nr. E548
中华人民共和国证券期货法规汇编
2016 上 (Band 1 von 2016) 400 p 978-7-5197-0071-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511865007
ID-Nr. E549
中华人民共和国证券期货法规汇编
Band 2 von 2016 380 p 978-7-5118-6500-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917516
ID-Nr. E532
中华人民共和国最高人民法院公报 2016
583 p 27 x 19 Hardcover + CD 978-7-5109-1751-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787010175553
ID-Nr. E583
民法总则八讲
299 p 978-7-01-017555-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509383278
ID-Nr. E585
691 p 978-7-5093-8327-8
(Sprache: Chinesisch)
495 p 27 x 20 Hardcover 978-7-300-25199-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787513046275
ID-Nr. E581
283 p 978-7-5130-4627-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787302465171
ID-Nr. E577
347 p 978-7-302-46517-1
(Sprache: Chinesisch)