Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787301261682
ID-Nr. E542
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 11.2015 –356 p 978-7-301-26168-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301269794
ID-Nr. E543
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 12. 2015 – 324 p 978-7-301-26979-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301273272
ID-Nr. E544
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 13. 2016 - 304 p 978-7-301-27327-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301279755
ID-Nr. E545
中德私法研究 Zhong de si fa yan jiu
# 14. 2016 –354p 978-7-301-27975-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510910463
ID-Nr. E605
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第1辑(总第87辑) 402 p 978-7-5109-1046-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912207
ID-Nr. E606
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第3辑(总第89辑) 370 p 978-7-5109-1220-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914133
ID-Nr. E607
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第4辑(总第90辑) 384 p 978-7-5109-1413-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914447
ID-Nr. E608
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第1辑(总第91辑) 364 p 978-7-5109-1444-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914461
ID-Nr. E609
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第2辑(总第92辑) 385 p 978-7-5109-1446-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914478
ID-Nr. E610
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第3辑(总第93辑) 310 p 978-7-5109-1447-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914485
ID-Nr. E611
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第4辑(总第94辑) 310 p 978-7-5109-1448-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915444
ID-Nr. E612
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第1辑(总第95辑) 260 p 978-7-5109-1544-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915451
ID-Nr. E613
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第2辑(总第96辑) 220 p 978-7-5109-1545-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915734
ID-Nr. E614
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第3辑(总第97辑) 309 p 978-7-5109-1573-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915741
ID-Nr. E615
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第4辑(总第98辑) 242 p 978-7-5109-1574-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916489
ID-Nr. E616
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第5辑(总第99辑) 271 p 978-7-5109-1648-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916496
ID-Nr. E617
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第6辑(总第100辑) 205 p 978-7-5109-1649-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916502
ID-Nr. E618
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第7辑(总第101辑) 299 p 978-7-5109-1650-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916472
ID-Nr. E619
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第8辑(总第102辑) 249 p 978-7-5109-1647-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917455
ID-Nr. E620
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年 第9辑(总第103辑) 265 p 978-7-5109-1745-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917448
ID-Nr. E621
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年 第10辑(总第104辑 226 p 978-7-5109-1744-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511893086
ID-Nr. E533
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 27 (总第27卷), 364 p 978-7-5118-9308-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511895905
ID-Nr. E534
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 28 (总第28卷), 181 p 978-7-5118-9590-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301268773
ID-Nr. E294
刑法学(第7版)
Xing fa xue 679 p 7th Editin . 978-7-301-26877-3 Textbook Series for 21st Century
(Sprache: Chinesisch)
ID-Nr. E289
建筑用竹材物理力学性能试验方法(JG/T 199-2007
(Sprache: )
GTIN 9787510918469
ID-Nr. E604
判解研究
2016第3辑(总第78辑) 234 p 978-7-5109-1846-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787010155869
ID-Nr. E291
全国信访法律文件汇编.2015
554 p 978-7-01-015586-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787010161020
ID-Nr. E293
新中国成立初期娼妓改造研究
Xin zhong guo cheng li chu qi chang ji gai zao yan jiu 331 p 978-7-01-016102-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511886231
ID-Nr. E546
中华人民共和国证券期货法规汇编
2015 上 (Band 1 von 2015) 316 p 978-7-5118-8623-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917516
ID-Nr. E532
中华人民共和国最高人民法院公报 2016
583 p 27 x 19 Hardcover + CD 978-7-5109-1751-6
(Sprache: Chinesisch)