Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9771003171004
ID-Nr. E803
中国法律年鉴.2017
1228 p 27 x 20 Hardcover ISSN 1003-1715
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511892577
ID-Nr. E373
物权请求权的诉讼时效适用问题研究 / Wù quán qǐngqiú quán de sùsòng shíxiào shìyòng wèntí yánjiū
219 p 978-7-5118-9257-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301286692
ID-Nr. E811
中德私法研究.15,民商合一与分立
307 S. 978-7-301-28669-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301292853
ID-Nr. E810
中德私法研究.16,混合担保
356 S. 978-7-301-29285-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919404
ID-Nr. E819
人民法院案例选.2017年第4辑(总第110辑)
2017.4 281 p 978-7-5109-1940-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919381
ID-Nr. E818
人民法院案例选.2017年第6辑(总第112辑)
2017.6 195 p 978-7-5109-1938-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919886
ID-Nr. E821
人民法院案例选.总第114辑
2017.8 197 p 978-7-5109-1988-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919893
ID-Nr. E820
人民法院案例选.总第115辑
2017.9 169 p 978-7-5109-1989-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510918230
ID-Nr. E797
商事审判指导.2016年.第4辑(总第43辑)
No 43 2016.4 265 p 978-7-5109-1823-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916687
ID-Nr. E798
商事审判指导.2016年.第3辑(总第42辑)
No 42 2016.3 237 p 978-7-5109-1668-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510919541
ID-Nr. E806
涉外商事海事审判指导.2016第2辑(总第33辑)
No. 33 2016.2 230 p 978-7-5109-1954-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519716790
ID-Nr. E808
商事法论集.第29卷
309 p p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-1679-0
(Sprachen: Chinesisch, Englisch)
GTIN 9787520112574
ID-Nr. E815
经济法论丛.第30期
377 p 978-7-5201-1257-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787520123761
ID-Nr. E814
经济法论丛.2018年.第1期(总第31期)
485 p 978-7-5201-2376-1
(Sprache: Chinesisch)
Nr. 14 CSSCI 2017-2018 391 S. 978-7-5197-2134-3
(Sprache: Chinesisch)
Nr. 14 CSSCI 2017-2018 308 S. 978-7-5197-1091-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562067986
ID-Nr. E372
诉权理论的中国阐释
311 p 978-7-5620-6798-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509372708
ID-Nr. E375
最高人民法院公司法司法解释精释精解 / Zuìgāo rénmín fǎyuàn gōngsīfǎ sī fǎ jiěshì jīng shì jīng jiě
429 p 978-7-5093-7270-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307189010
ID-Nr. E799
武大国际法评论.第十九卷.第二期
Vol. 19 No. 2 514 p 978-7-307-18901-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519714840
ID-Nr. E809
证券法苑.第二十一卷
506 p 978-7-5197-1484-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511896193
ID-Nr. E374
中华人民共和国慈善法释义
567 p 978-7-5118-9619-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912474
ID-Nr. E377
最高人民法院民事审判指导案例解析
627 p 978-7-5109-1247-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510912276
ID-Nr. E376
最高人民法院立案工作指导案例解析
649 p 978-7-5109-1227-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787516211311
ID-Nr. E378
《中华人民共和国教育法》释义
978-7-5162-1131-1
(Sprache: Chinesisch)
Hardcover 978-7-5109-2080-6
(Sprache: Chinesisch)
362 p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-1447-5
(Sprache: Chinesisch)
552 p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-2057-5
(Sprache: Chinesisch)
399 p 27 x 20 Hardcover 978-7-300-25198-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510918469
ID-Nr. E817
226 p 978-7-5109-1846-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510918513
ID-Nr. E816
224 p 978-7-5109-1851-3
(Sprache: Chinesisch)