Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787510914485
ID-Nr. E611
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2015年•第4辑(总第94辑) 310 p 978-7-5109-1448-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915444
ID-Nr. E612
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第1辑(总第95辑) 260 p 978-7-5109-1544-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915451
ID-Nr. E613
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第2辑(总第96辑) 220 p 978-7-5109-1545-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915734
ID-Nr. E614
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第3辑(总第97辑) 309 p 978-7-5109-1573-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915741
ID-Nr. E615
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第4辑(总第98辑) 242 p 978-7-5109-1574-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916489
ID-Nr. E616
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年•第5辑(总第99辑) 271 p 978-7-5109-1648-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916496
ID-Nr. E617
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第6辑(总第100辑) 205 p 978-7-5109-1649-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916502
ID-Nr. E618
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第7辑(总第101辑) 299 p 978-7-5109-1650-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916472
ID-Nr. E619
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第8辑(总第102辑) 249 p 978-7-5109-1647-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917455
ID-Nr. E620
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年 第9辑(总第103辑) 265 p 978-7-5109-1745-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917448
ID-Nr. E621
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年 第10辑(总第104辑 226 p 978-7-5109-1744-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917622
ID-Nr. E622
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第11辑 (总第105辑) 217 p 978-7-5109-1762-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917639
ID-Nr. E623
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2016年第12辑 (总第106辑) 216 p 978-7-5109-1763-9
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917646
ID-Nr. E624
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2017年 第1辑 总第107辑 263 p 978-7-5109-1764-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917653
ID-Nr. E625
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2017年第2辑(总第108辑) 264 p 978-7-5109-1765-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787510917660
ID-Nr. E626
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2017年 第3辑 (总第109辑) 246 p 978-7-5109-1766-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787511896070
ID-Nr. E383
民事再审程序:从立法意图到司法实践 / Mínshì zàishěn chéngxù: Cóng lìfǎ yìtú dào sīfǎ shíjiàn
291 p 978-7-5118-9607-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787308157353
ID-Nr. E381
当代中国婚姻家庭法价值取向的审视与建构:以我国夫妻财产制和离婚救济制度为例
190 p 978-7-308-15735-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787519401665
ID-Nr. E391
环境民事公益诉讼原告问题研究
978-7-51940166-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787562051640
ID-Nr. E386
婚姻家庭法学(第2版)
313 p 978-7-5620-5164-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787513042314
ID-Nr. E382
婚姻法前沿问题研究
313 p 978-7-5130-4231-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787562072430
ID-Nr. E627
Po chan fa 破产法(第2版)
中国政法大学出版社 280 p 978-7-5620-7243-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787562069621
ID-Nr. E392
民事诉讼法学
426 p 978-7-5620-6962-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787509376720
ID-Nr. E384
民事再审事由的研析
248 p 978-7-5093-7672-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787511897626
ID-Nr. E388
中华人民共和国慈善法实用问答 / Zhōnghuá rénmín gònghéguó císhàn fǎ shíyòng wèndá
169 p 978-7-5118-9762-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787511897596
ID-Nr. E390
侵权过错认定法律问题研究 / Qīnquán guòcuò rèndìng fǎlǜ wèntí yánjiū
291 p 978-7-5118-9759-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787511880598
ID-Nr. E380
最高人民法院民事诉讼程序司法观点集成 / Zuìgāo rénmín fǎyuàn mínshì sùsòng chéngxù sīfǎ guāndiǎn jíchéng
767 p 978-7-5118-8059-8
(Language: Chinese)
GTIN 9787510845741
ID-Nr. E393
中国近代法律史讲义 / Zhōngguó jìndài fǎlǜ shǐ jiǎngyì
295 p 978-7-5108-4574-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787562066866
ID-Nr. E387
中国涉外民事诉讼立法研究:管辖权与司法协助 / Zhōngguó shèwài mínshì sùsòng lìfǎ yánjiū: Guǎnxiá quán yǔ sīfǎ xiézhù
305 p 978-7-5620-6686-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787516211038
ID-Nr. E389
《中华人民共和国反家庭暴力法》释义
140 p 978-7-5162-1103-8
(Language: Chinese)