Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787510915840
ID-Nr. E506
《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》读本 (Zuìgāo rénmín fǎyuàn guānyú jìnyībù tuījìn ànjiàn fán jiǎn fēnliú yōuhuà sīfǎ zīyuán pèizhì de ruògān yìjiàn)
489 p 978-7-5109-1584-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511892577
ID-Nr. E373
物权请求权的诉讼时效适用问题研究 / Wù quán qǐngqiú quán de sùsòng shíxiào shìyòng wèntí yánjiū
219 p 978-7-5118-9257-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510910463
ID-Nr. E605
Ren min fa yuan an li xuan人民法院案例选
2014年•第1辑(总第87辑) 402 p 978-7-5109-1046-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511893086
ID-Nr. E533
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 27 (总第27卷), 364 p 978-7-5118-9308-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511895905
ID-Nr. E534
Shang shi fa lun ji商事法论集
2016, Nr. 28 (总第28卷), 181 p 978-7-5118-9590-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787513045285
ID-Nr. E568
董事责任保险制度研究
321 p 978-7-5130-4528-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562070481
ID-Nr. E572
法理学(第3版)
396 p 978-7-5620-7048-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511897886
ID-Nr. E353
国际投资法制中的公共利益保护问题研究
298 p 978-7-5118-9788-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787513042314
ID-Nr. E382
婚姻法前沿问题研究
313 p 978-7-5130-4231-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787516177624
ID-Nr. E396
王耀海著
419 p 978-7-5161-7762-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511888372
ID-Nr. E371
民间借贷案件裁判要点与观点
Key Points and Views 412 p 978-7-5118-8837-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787216088473
ID-Nr. E395
李静著
245 p 978-7-216-08847-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562067627
ID-Nr. E362
中国-东盟民商事司法协助问题研究 / Zhōngguó-dōngméng mín shāngshì sīfǎ xiézhù wèntí yánjiū
206 p 978-7-5620-6762-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562067986
ID-Nr. E372
诉权理论的中国阐释
311 p 978-7-5620-6798-6
(Sprache: Chinesisch)
287 p 978-7-5102-1744-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519710194
ID-Nr. E744
中国破产法新论 齐明著
293 p 978-7-5197-1019-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787301283882
ID-Nr. E745
侵权责任法(第2版) 杨立新著
2nd Edition 478 p 978-7-301-28388-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787562073000
ID-Nr. E743
行政法与行政诉讼法(第3版) 应松年主编
353 p 978-7-5620-7300-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787310053155
ID-Nr. E571
中国国际私法实证研究
390 p 978-7-310-05315-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509377895
ID-Nr. E394
中华人民共和国广告法(案例注释版)
153 p 978-7-5093-7789-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787516214039
ID-Nr. E575
267 p 978-7-5162-1403-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519714406
ID-Nr. E749
茆荣华主编
439 p 978-7-5197-1440-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787520307802
ID-Nr. E755
迟方旭著
142 p 978-7-5203-0780-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787208143234
ID-Nr. E574
207 p 978-7-208-14323-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519707859
ID-Nr. E747
罗震雷,傅卫卫编著
555 p 978-7-5197-0785-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510917851
ID-Nr. E569
406 p 978-7-5109-1785-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510219030
ID-Nr. E751
宋云超编著
222 p 978-7-5102-1903-0
(Sprache: Chinesisch)
467 p Hardcover 978-7-301-28540-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787519709587
ID-Nr. E748
王利明著
787 p Hardcover 978-7-5197-0958-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787520305570
ID-Nr. E757
宋秉武等著
632 p 978-7-5203-0557-0
(Sprache: Chinesisch)