Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9787509373927
ID-Nr. E326
征收拆迁补偿法律适用全书(第6版)
Zheng shou chai qian bu chang fa lü shi yong quan shu 423 p 6th Ed. 978-7-5093-7392-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9784947638380
ID-Nr. E83
102 +5 52 pages in in Pinyin, Chinese and English 978-4-947638-38-0
(Sprachen: Chinesisch, Englisch)
GTIN 9787561917231
ID-Nr. E194
978-7-5619-1723-1
(Sprachen: Chinesisch, Deutsch)
GTIN 9787561917237
ID-Nr. E195
978-7-5619-1723-7
(Sprachen: Chinesisch, Deutsch)
GTIN 9787561917022
ID-Nr. E192
25 S. 28.4 x 21 Anmerkungen: Deutsch 978-7-5619-1702-2
(Sprachen: Chinesisch, Deutsch)
GTIN 9787511835123
ID-Nr. E334
Shang shi fa lun ji商事法论集
2012 # 21 (总第21卷), 599 p 978-7-5118-3512-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511879783
ID-Nr. E335
Shang shi fa lun ji商事法论集
2015 # 26 (总第27卷), 194 p 978-7-5118-7978-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787807058991
ID-Nr. E150
Color Photos 92 p Book + VCD 978-7-80705-899-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787122111371
ID-Nr. E148
Color Photos 76 p Book + VCD 978-7-122-11137-1
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510904127
ID-Nr. E338
商事审判指导
No. 27 (2011, 3) 254 p 978-7-5109-0412-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510915796
ID-Nr. E339
商事审判指导
No. 40 (2016, 1) 249 p 978-7-5109-1579-6
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510916243
ID-Nr. E340
商事审判指导
No. 41 (2016, 2) 245 p 978-7-5109-1624-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787118050660
ID-Nr. E40
海上高速船水动力学
771 p 978-7-11805066-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787561337707
ID-Nr. E70
Farb. SW Illust. 443 S. 28.5 x 20 978-7-5613-3770-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787511894793
ID-Nr. E324
土地法律纠纷处理依据与解读
Tu de fa lü jiu fen chu li yi ju yu jie du 482 p 978-7-5118-9479-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 978712211657
ID-Nr. E149
Color Photos 116 p 26 x 16.8 978-7-122-1165-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509369784
ID-Nr. E329
中国宪法史(修订本)
Zhong guo xian fa shi 575 p 978-7-5093-6978-4
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307101647
ID-Nr. E341
武大国际法评论
Volume 15. 1 313 p 2012, 978-7-307-10164-7
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307117808
ID-Nr. E342
武大国际法评论
Volume 16.2013, 1 331 p 978-7-307-11780-8
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307127173
ID-Nr. E343
武大国际法评论
Volume 16.2014, 2 395 p 978-7-307-12717-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307137165
ID-Nr. E344
武大国际法评论
Volume 17.2014, 1 344 p 978-7-307-13716-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307162532
ID-Nr. E345
武大国际法评论
Volume 17.2015, 2 442 p 978-7-307-16253-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307169869
ID-Nr. E346
武大国际法评论
Volume 18.2015, 1 357 p 978-7-307-16986-9
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307171732
ID-Nr. E347
武大国际法评论
Volume 18.2015, 2 341 p 978-7-307-17173-2
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307184473
ID-Nr. E348
武大国际法评论
Volume 19.2016, 1 371 p 978-7-307-18447-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307189010
ID-Nr. E349
武大国际法评论
Volume 19.2016, 2 514 p 978-7-307-18901-0
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787509369753
ID-Nr. E325
刑事诉讼法修改后的司法解释研究
472 p 9787-5093-6975-3
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787307178090
ID-Nr. E327
中国法制史案例集
224 p 978-7-307-17809-0
(Sprache: Chinesisch)
Auf Lager
GTIN 9787562068235
ID-Nr. E328
中国公民基本权利
224 p 978-7-5620-6823-5
(Sprache: Chinesisch)
GTIN 9787510914997
ID-Nr. E330
最高人民法院环境侵权责任纠纷司法解释理解与适用
395 p 978-7-5109-1499-7
(Sprache: Chinesisch)