Bücher MOst
Import, Export & Distribution


GTIN 9771003171004
ID-Nr. E803
中国法律年鉴.2017
1228 p 27 x 20 Hardcover ISSN 1003-1715
(Language: Chinese)
GTIN 9787301281994
ID-Nr. E479
中华人民共和国民法总则条文说明立法理由及相关规定
488 p 978-7-301-28199-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787519706890
ID-Nr. E480
中华人民共和国民法总则释义 李适时主编 张荣顺副主编 法律出版社 分享 关注商品举报 中华人民共和国民法总则释义
978-7-5197-0689-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787301286692
ID-Nr. E811
中德私法研究.15,民商合一与分立
307 S. 978-7-301-28669-2
(Language: Chinese)
GTIN 9787301292853
ID-Nr. E810
中德私法研究.16,混合担保
356 S. 978-7-301-29285-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787564167776
ID-Nr. E512
城乡规划法学
234 p 978-7-5641-6777-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787510910586
ID-Nr. E514
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao 2014, Nr. 47 - 总第47辑(2014) 264 p 978-7-5109-1058-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787510910821
ID-Nr. E515
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2014, Nr. 48 - 总第48辑(2014) ISBN 978-7-5109-1082-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787510913075
ID-Nr. E516
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2014, Nr. 49 - 总第49辑(2014) 251 p 978-7-5109-1307-5
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915406
ID-Nr. E518
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2015, Nr. 51 - 总第51辑(2015) 252 p 978-7-5109-1540-6
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915574
ID-Nr. E519
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2015, Nr. 52 - 总第52辑(2015) 241p 978-7-5109-1557-4
(Language: Chinese)
GTIN 9787510915581
ID-Nr. E520
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2015, Nr. 53 - 总第53辑(2015)241 p 978-7-5109-1558-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916380
ID-Nr. E522
审判监督指导Shen pan jian du zhi dao
2016, Nr. 55 - 总第55辑(2016) 212 p 978-7-5109-1638-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787510918230
ID-Nr. E797
商事审判指导.2016年.第4辑(总第43辑)
No 43 2016.4 265 p 978-7-5109-1823-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787510916687
ID-Nr. E798
商事审判指导.2016年.第3辑(总第42辑)
No 42 2016.3 237 p 978-7-5109-1668-7
(Language: Chinese)
GTIN 9787510919541
ID-Nr. E806
涉外商事海事审判指导.2016第2辑(总第33辑)
No. 33 2016.2 230 p 978-7-5109-1954-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787519716790
ID-Nr. E808
商事法论集.第29卷
309 p p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-1679-0
(Languages: Chinese, English)
GTIN 9787509383483
ID-Nr. E478
中華人民共和國民法總則詳解
1034p 2 Vols. 978-7-5093-8348-3
(Language: Chinese)
GTIN 9787567766914
ID-Nr. E513
公司资本制度对债权人利益保护法律问题研究
9787567766914
(Language: Chinese)
Nr. 14 CSSCI 2017-2018 391 S. 978-7-5197-2134-3
(Language: Chinese)
Nr. 14 CSSCI 2017-2018 308 S. 978-7-5197-1091-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787519700461
ID-Nr. E488
民事诉讼原理与制度
499 p 978-7-5197-0046-1
(Language: Chinese)
GTIN 9787802002227
ID-Nr. B1911
多媒体汉字卡片
SET 8 packs of cards, 1 CD-Rom, 1 MP3 7-80200222-2
(Languages: Chinese, German)
GTIN 9787535290991
ID-Nr. E511
未成年人保护法
9787535290991
(Language: Chinese)
GTIN 9787307189010
ID-Nr. E799
武大国际法评论.第十九卷.第二期
Vol. 19 No. 2 514 p 978-7-307-18901-0
(Language: Chinese)
GTIN 9787519714840
ID-Nr. E809
证券法苑.第二十一卷
506 p 978-7-5197-1484-0
(Language: Chinese)
Hardcover 978-7-5109-2080-6
(Language: Chinese)
362 p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-1447-5
(Language: Chinese)
552 p 26 x 18.5 cm 978-7-5197-2057-5
(Language: Chinese)
399 p 27 x 20 Hardcover 978-7-300-25198-1
(Language: Chinese)